ဆီထြက္သီးႏွံစံျပစိုက္ကြင္းအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးမည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေအးသာယာ စိုက္ကြင္းသို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈခဲ႔ၾကျပီး အသင္း၏” စားသံုးဆီဖူလံုဖို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးကစၾကပါစို႔ ” ေဆာင္ပုဒ္နဲ႕အညီ ေရ၊ေျမ၊ရာသီဥတုႏွင့္ သင့္ေလ်ွာ္မည့္ ဆီထြက္သီး ႏွံစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေရး အၾကံျပဳေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏိုင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠဌ-၁ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ ဦးထြန္းေဇာ္ေသာင္း၊ ဦးၾကည္သာေမာင္ေမာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဆီစက္ပုိင္ရွင္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးနိင္တို႔သည္ ဆီထြက္သီးႏွံစံျပစိုက္ကြင္းအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးမည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေအးသာယာ စိုက္ကြင္းသို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈခဲ႔ၾကျပီး အသင္း၏” စားသံုးဆီဖူလံုဖို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးကစၾကပါစို႔ ” ေဆာင္ပုဒ္နဲ႕အညီ ေရ၊ေျမ၊ရာသီဥတုႏွင့္ သင့္ေလ်ွာ္မည့္ ဆီထြက္သီး ႏွံစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေရး အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။

© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper