ျမန္မာနိင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းဒုဥကၠဌႏွင္႔ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ကေလးခရုိင္အတြင္းရွိ စားသုံးေရးရာဦးစီးမႈး၊ ခရုိင္စိုက္ပိ်ဳးေရးမန္ေနဂ်ာ၊ စီမံဘ႑ာမွခရုိင္ဦးစီးမႈး၊FDA မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ေနၾကာစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ျမန္မာနိင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းဒုဥကၠဌႏွင္႔ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ကေလးခရုိင္အတြင္းရွိ စားသုံးေရးရာဦးစီးမႈး၊ ခရုိင္စိုက္ပိ်ဳးေရးမန္ေနဂ်ာ၊ စီမံဘ႑ာမွခရုိင္ဦးစီးမႈး၊FDA မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ေနၾကာစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၆)ရက္ေန႔က ကေလးခရုိင္စားသုံးသူေရးရာဦးစီဌာနရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ဆီႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံဖူလုံေရး၊ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းျပီး အရည္အေသြးမီစားသုံးဆီမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး၊ ေနၾကာစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ား၏ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာေက

© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper