ျမန္မာနိုင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း၏ ေျမပဲစံျပစိုက္ကြင္း ရိပ္သိမ္းသရုပ္ျပပြဲ ဖိတ္ျကားလႊာ

မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ 24-3-2019ေန႕ျမန္မာနုိင္ငံ
ဆီစက္ပုိင္ရွင္မ်ားအသင္းဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္
ဦးေမာင္ေမာင္(လွည္းကူးျမိဳ႕)၏လယ္ေျမတြင္
ျမန္မာနုိင္ငံဆီစက္ပုိင္ရွင္မ်ားအသင္း၏
နည္းပညာေျမျပဳျပင္ျခင္းမ်ားေခတ္မီစုိက္စက္တုိ႕
ကုိလက္ေတြ႕ေျမျပင္၌အသုံးခ်ျပီးေျမပဲစံျပစုိက္ခင္း
PILOT PROJECT ၅ဧကကုိျမိဳ႕နယ္စုိက္ပ်ိဳ းေရးမွ
တာဝန္ရွိသူမ်ားအကူအညီႏွင့္စုိက္ပ်ိဳ းခဲ႕ပါသည္။
ယခုရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္လည္းGOOD BROTHERS
ကုမၸဏီ၏ COMBINE HARVESTERျဖင့္ရိတ္သိမ္း
ေျခြေလွ႕ျပခဲ႔ျကပါတယ္။အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္လူပန္းျပီး
အက်ိဳးမရွိျခင္းကုိလုံးဝမျဖစ္ေစေတာ့ပါ။ထုိ႕အျပင္
ထယ္ထုိးျခင္းေျမျပင္ျခင္းစုိက္ပ်ိဳ းျခင္း ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႕
ျခင္းမ်ားကုိGOOD BROTHERS ကုမၸဏီကစလယ္ဆုံး
SERVICESေပးမည္ျဖစ္ေျကာင္းရွင္းျပခဲ႕သည့္အတြက္
ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္အလွည့္အေျပာင္းတခု
ျဖစ္လာေတာ့မည္ကုိျကိုတင္ဝမ္းသာရမိပါတယ္။
*ျမန္မာ့စားသုံးဆီဖူလုံဖုိ႕စုိက္ပ်ိဳ းေရးကစျကစုိ႕*
ယေန႕ေျမပဲစုိက္ခင္း၏အထြက္ႏွဳန္းမွာတဧက
ေျမပဲတင္း၉၀အေပၚထြက္ရွိမည္ျဖစ္ပါေျကာင္း။
ျမန္မာ့ေျမပဲဆီသည္ကမ႓ာ့အေကာင္းဆုံးဆီ၅မ်ိဳး
တြင္ပါဝင္ေျကာင္း AMERICAN HEART ASSOCIATION
အဆုိအရ (1)မုန္ညွင္းျဖဴဆီ(KANOLA OIL)
(2)သံလြင္ဆီ(OLIVE OIL)
(3)ေျမပဲဆီ(PEANUT OIL)
(4)နွမ္းဆီ(SESAME OIL)
(5)ေနျကာဆီ(SUNFLOWER OIL)
မ်ားသည္ကမ႓ာ့အေကာင္းဆုံးဆီမ်ားျဖစ္ရာ
ျမန္မာျပည္တြင္တခ်ိန္ကေပါမ်ားစြာထြက္ရွိခဲ႕ဘူးတဲ႕
ေျမပဲဆီ ႏွမ္းဆီေနျကာဆီမ်ားပင္ျဖစ္ေနပါေျကာင္း
က်ေနာ္တုိ႕နုိင္ငံရဲ႕ဂုဏ္ျဖစ္ခဲ႕တဲ႕အေကာင္းဆုံးမ်ား
စုေဝးရာသမုိင္းေျကာင္းကုိက်ေနာ္တုိ႕လုပ္နုိင္
သည့္ေနရာမွလုပ္သင့္သည္မ်ားကုိလုပ္ျကရင္း
နုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးျပည္သူျပည္သားမ်ားအက်ိဳးကုိ
သယ္ပုိးထမ္းရြက္ျကပါစုိ႕။
ျမန္မာနုိင္ငံဆီစက္ပုိင္ရွင္မ်ားအသင္း။

© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper