၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏူိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ကသာခရုိင္ ေျမပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ

ျမန္မာနိင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌ ဦးခင္စိုး ၊ ဒုဥကၠဌ ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏူိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ကသာခရုိင္ ေျမပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ ဆီထြက္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္အခက္အခဲႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေနြးေမးျမန္းခဲ႔ရာ ေတာင္သူမ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ မ်ိဳး၊သြင္းအားစု ၊နည္းပညာ၊စက္ကိရိယာမ်ားကို အသင္းမွ ေပါင္းစပ္ကူညီပံ႔ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္ ။

ေဒသအတြက္ အထူးလိုအပ္ေနေသာ ေျမဆီလႊာစမ္းသတ္ကိရိယာကို ျမန္မာနိုင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းမွ ကသာခရိုင္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနညြန္းၾကားေရးမႈး ဦးေက်ာ္စိန္ေဌးႏွင့္ ေတာင္သူဦးျမင့္သိန္းတို႔အား လႈဒါန္းေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္ ။

Photo credit : မီးတုတ္(ေနသူရိန္ ေျမပဲဆီသန္႔)

© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper