အပင္ေပါက္ရန္ ေသခ်ာသည့္ မ်ဳိးေစ့မ်ား


အပင္ေပါက္ငယ္မ်ား


ေရာဂါဝင္ေရာက္ၿပီး ေသဆံုးသြားေသာ အပင္ေပါက္ငယ္မ်ား


ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမၾသဇာ ထပ္မံ ထည့္သြင္းျခင္း


ေရေပးသြင္းျခင္း


ေရသြင္းစနစ္ေၾကာင့္ ေျမပဲအစြယ္မ်ား ပုိမိုရရွိႏိုင္သည္


လိုအပ္သည့္ ေဆးမ်ား ပက္ျဖန္းျခင္း


ထိုင္ဝမ္နည္းပညာျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေအာင္ျမင္ေသာ ေျမပဲဥမ်ား


© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper