အသင္း၏သမိုင္း (History)

ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းကို မႏၱေလးျမိဳ႕၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟိုတယ္တြင္ အသင္းဖြဲ႕စည္းရန္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅ရက္ေန႕တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ႕ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ေမလ၊ ၂၁ရက္ေန႕တြင္ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းအတည္ျပဳျပီး ၂ဝ၁၆ခုုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ရက္ေန႕တြင္ အသင္းကိုဖြဲ႕စည္းခဲ႕ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အသင္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕ တြင္ ညီေနာင္ အသင္း အျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။

MEOMA က သင္အား မည္သို႕ကူညီႏိုင္မည္နည္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္ဆံႏုိင္ျခင္း။

ျပည္တြင္းထုတ္စားသုံးဆီမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမီ ျဖစ္လာေစျပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သာမက ျပည္ပေစ်းကြက္သို႕ ထိုးေဖာက္ႏုိင္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

ျပည္တြင္း/ျပည္ပရိွဆီႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိရိွႏုိင္ရန္ျဖန္႕ေ၀ျခင္း။

ျပည္တြင္းဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြးရရိွေစရန္နည္းပညာႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား ျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္း။

ျပည္တြင္းဆီစက္မ်ား မိမိတို႕၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္သို႕ ေႀကာ္ညာေပးႏုိင္ျခင္း။

ျပည္တြင္းဆီစက္မ်ား ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရရိွေစေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်ေပးျခင္း။

ႏုိင္ငံတကာရိွ ဆီႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရာင္းသူ/၀ယ္သူၾကား ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ျပပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႕ တက္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ရျခင္း။

© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper