ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (Vision)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆီႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံဖြံ႕ျဖိဳးလာေစျပီး ျပည္တြင္းဆီစက္မ်ား ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းကာ ျပည္တြင္းဆီဖူလုံမႈမွသည္ နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႕တင္ပို႕ႏုိင္ရန္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Mission)

– လယ္ယာက႑၊ ဆီထြက္သီးႏွံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစျပီး ေတာင္သူမ်ားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

– ဆီႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံ အရည္အေသြးျပည့္မီေရး လယ္ယာက႑မွ စားသုံးသူအထိ ကြင္းဆက္တစ္ခုလုံး ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ ေခတ္မီစက္ကိရိယာႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ရွာေဖြျဖစ္ထြန္းလာေစရန္။

– ျပည္တြင္းဆီစက္မ်ားမွ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ စားသုံးဆီမ်ားကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သာမက ျပည္ပ ေစ်းကြက္ထိေအာင္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္။

– စားသုံးသူမ်ား ေစ်းႏႈန္းတည္ျငိမ္ျပီး အရည္အေသြးမီစားသုံးဆီမ်ား စားသုံးရန္။

– က်န္းမာေရးအရ စားသုံးဆီေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္မ်ားကို က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန FDA တို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စားသုံးသူမ်ားအား အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္။

– ဆီစက္မ်ား၏ ေဘးထြက္ပစၥည္း ပဲဖတ္၊ ႏွမ္းဖတ္စသည္မ်ားမွ ေမြးျမဴေရးက႑ဆက္စပ္ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္။

– ဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ားမွျပည္သူတို႕၏လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ားအေထာက္အကူျပဳေရး(CSR)လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ (Objective)

(က) လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ (ဆီထြက္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး) ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစျပီး ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားပိုမို ျဖစ္ထြန္းေစရန္။

(ခ) စက္မႈက႑ (ဆီစက္မ်ား၊ မိ်ဳးေစ့ထုတ္စက္၊ အေျခာက္ခံစက္၊ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္၊ သန္႕စင္စက္၊ ေခတ္မီသိုေလွာင္ရန္ Silo မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအစာစပ္စက္ရုံ) မ်ား ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။

(ဂ) ျပည္တြင္းဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ားက အရည္အေသြးအဆင့္မီစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေျမပဲဆီ၊ ႏွမ္းဆီ၊ ေနၾကာဆီ၊ ပဲပုပ္ဆီ (ပဲပိစပ္ဆီ)၊ ပန္းႏွမ္းဆီ စသည့္ -စားသုံးဆီမ်ားကို ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ သာမက ျပည္ပေစ်းကြက္တိုင္ေအာင္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ထိုးေဖာက္အေျခခ်မိေစရန္။

(ဃ) စားသုံးသူက႑ (ေစ်းႏႈန္းတည္ျငိမ္ျပီး အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ ျပည္တြင္းထုတ္ ဆီေကာင္း၊ ဆီသန္႕မ်ား) ကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာပိုမို အေလးထား ၀ယ္ယူသုံးစြဲလာေစရန္။

(င)က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး စားသုံးဆီေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳး/ဆိုးျပစ္မ်ားကို က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာန(FDA) တို႕ႏွင့္အတူတကြပူးေပါင္း၍ ျပည္သူထံသို႕ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္စဥ္ဆက္မပ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(စ)ေမြးျမဴေရးက႑ (အဓိကအစာကုန္ၾကမ္းျဖစ္ေသာပဲဖတ္၊ ႏွမ္းဖတ္၊ ေနၾကာဖတ္၊ ပဲပုပ္ဖတ္၊ ပန္းႏွမ္းဖတ္စသည့္ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူ၀ယ္ယူႏုိင္ျပီး အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ ႏုို႕ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း) မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။

(ဆ) ျပည္တြင္းစားသုံးမႈ ဖူလုံၿပီး (သြင္းကုန္အစားထုိး၊ ပို႕ကုန္က႑) တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္။

(ဇ) မ်ိုဳး၊ နည္းပညာ စက္ကိရိယာမ်ား သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္မီ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား အသုံးျပဳလာႏုိင္သည္အထိ ဆီထြက္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္၊ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားကို အသိပညာေပး စည္းရုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(စ်) ဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္မီဖြံံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳရန္။

(ည) ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးကို အျမင့္ဆံုးစြမ္းေဆာင္ေပးမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ေဝျခင္း မျပဳေသာ (အစိုးရမဟုတ္သည့္) အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အစဥ္အျမဲရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဋ) ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီ ဘက္စုံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အကူအညီေပးႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပည္တြင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အတူတကြလက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဌ) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို အသင္း၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အျမန္ဆုံး၀ိုင္း၀န္ကူညီေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္။

 

The main objectives of the Myanmar Edible Oil Millers Association are:

(a)      To have more economic development of the farmers having modernized development of  the agriculture sector (Oil Crop Plantation)

 

(b)     To have modernized development of the Industrial Sector (Oil Mills, Seed Production Mill, Drying Machine, Harvesting and Threshing Machine, Cleaning Machine, Silos to make modernized storage and Animal husbandry food mixing plants).

 

(c)      To have stepping down foundation penetrating effectively untill foreign market not only at  the domestic market to the peanut oil, Sesame Oil, Sunflower Oil, Fermented Soya-Bean Oil (Horse Gram Oil), Flower Seasame Oil, etc… edible oil produced in standardized quality from the domestic oil mill businesses.

 

(d)    To have more emphasized purchasing and utilization confidently to the domestically produced good oils and clean oils be in accordance with health besides high quality having price stability to the consumer sector.

 

(e)      To implement successively of the animal husbandry sector of the meat, fish, egg, milk production to be able to buy easily of the by-products of groundnut expeller cake, sesame ်expeller cake, sunflower expeller cake, fermented soya-bean expeller cake, flower sesame ်expeller cake, etc., which are main food raw material.

 

(f)      To have development of the animal husbandry sector of the meat, fish, egg, milk production to be able to buy easily of the by-products of groundnut expeller cake, sesame expeller cake, sunflower expeller cake, fermented soya-bean expeller cake, flower sesame expeller cake, etc… which are main food raw material.

 

(g)     To have development of the export cargo sector replacing import having sufficiency of the domestic consumerism.

 

(h)     To implement organizing and knowledge contributing to the planters of the edible oil crops and oil will owners up to the utilization of seed, technological machine equipment, research and development and the modernized chemical laboratories.

 

(i)      To conduct supporting to the national benefit development, rural area development and the deduction process of poverty.

 

(j)      To implement continuously standing as (Non-Government) Organization which do not conduct sharing of divided which may offer the highest contribution to the social and economy of the oil mill business entrepreneurs.

 

(k)      To implement collaboration hand in hand together with the international organizations from the domestic and State Government and the respective  Ministries which can offer assistance from the multi-direction to have multi-sectors development with international standardized Myanmar Oil Mill Enterprises.

 

(l)      To be able to solve assisting in collaboration quickly with the leadership of the association to the difficulties encountered of the Oil Mill Business Entrepreneurs within Myanmar.

© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper