ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီစက္ပိုင္႐ွင္မ်ားအသင္း

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း

စဥ္ အမည္ ရာထူး လုပ္ငန္းအမည္ တိုင္း/ျပည္နယ္
၁။ ဦးခင္စိုး ဥကၠ႒ ဧရာဝတီ ရန္ကုန္တိုင္း
(ရန္ကုန္)
၂။ ဦးေအာင္ေရႊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေငြသဇင္မင္း ရန္ကုန္တိုင္း
(ရန္ကုန္)
၃။ ဦးျမင့္ၾကဴ အဖြဲ႕ဝင္ Global ပဲဆီ ရန္ကုန္တိုင္း
(ရန္ကုန္)
၄။ ဦးၿမိဳင္နီ အဖြဲ႕ဝင္ ရန္ကုန္ပဲဆီ ရန္ကုန္တိုင္း
(ရန္ကုန္)
၅။ ဦးဝင္းဟန္ အဖြဲ႕ဝင္ ေရႊပဲဆီ ရန္ကုန္တိုင္း
(ရန္ကုန္)
၆။ ဦးတင္ေရႊ အဖြဲ႕ဝင္ ပတၱျမား ရန္ကုန္တိုင္း
(ရန္ကုန္)
၇။ ဦးဥာဏ္တင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၾကယ္ငါးပြင့္ ရန္ကုန္တိုင္း
(ရန္ကုန္)
၈။ ဦးေမာင္ျမင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ဆင္ျဖဴေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္း
(ရန္ကုန္)
၉။ ဦးေက်ာ္၀င္းေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္ Diamond Dragon Co.,Ltd ရန္ကုန္တိုင္း
(ရန္ကုန္)
၁၀။ ဦးေမာင္ေမာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ေငြလမင္း ရန္ကုန္တိုင္း
(လွည္းကူး)

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဆီစက္ပိုင္႐ွင္မ်ားအသင္း

စဥ္ အမည္ ရာထူး လုပ္ငန္းအမည္ တိုင္း/ျပည္နယ္
၁။ ဦးကိုႀကီး နာယက ေအာင္ဇဋိလ မႏၲေလးတိုင္း
(ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္)
၂။ ဦးသိန္းထြန္း ဒု – ဥကၠ႒(၂) မဂၤလာသန္း မႏၲေလးတိုင္း
(မႏၲေလး)
၃။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး(၁) ကိုးသံုးလံုး မႏၲေလးတိုင္း
(ျမင္းၿခံ)
၄။ ဦးေက်ာ္သူလြင္ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး(၃) ၿငိမ္းခ်မ္းသူ မႏၲေလးတိုင္း
(ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)
၅။ ဦးဆန္းထြန္းလြင္ အဖြဲ႕ဝင္ စိန္လမင္း မႏၲေလးတိုင္း
(ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္)
၆။ ဦးသန္းလြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အာရွသား မႏၲေလးတိုင္း
(ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္)
၇။ Dr ေဇာ္လင္းၾကည္ အဖြဲ႕ဝင္ ဓူဝံ မႏၲေလးတိုင္း
(ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္)
၈။ Dr ပိုင္ဆက္ အဖြဲ႕ဝင္ ေရဦး မႏၲေလးတိုင္း
(မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္)
၉။ ဦးယဥ္မိုးေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ေအာင္မဂၤလာ မႏၲေလးတိုင္း
(ျမင္းၿခံၿမိဳ႕)
၁၀။ ဦးေက်ာ္ျမင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ဇင္ေယာ္ မႏၲေလးတိုင္း
(မိတၳီလာၿမိဳ႕)

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ဆီစက္ပိုင္႐ွင္မ်ားအသင္း

စဥ္ အမည္ ရာထူး လုပ္ငန္းအမည္ တိုင္း/ျပည္နယ္
၁။ ဦးတိုးၾကြယ္ ဒု – ဥကၠ႒(၃) ေရႊျပည္သာ မေကြးတိုင္း
(ပခုကၠဴ)
၂။ ေဒၚပိုက္ယဥ္စိုး တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး(၂) စိုး မေကြးတိုင္း
(မေကြး)
၃။ ဦးေဌးေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္ အေမထြား မေကြးတိုင္း
(မေကြးၿမိဳ႕)
၄။ ဦးေနလင္းေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္ စိန္ေတာင္ မေကြးတိုင္း
(မေကြးၿမိဳ႕)
၅။ ဦးေစာလွေဖ အဖြဲ႕ဝင္ ေရႊျခေသၤ့ မေကြးတိုင္း
(မေကြးၿမိဳ႕)
၆။ ဦးဝင္းေဆြ အဖြဲ႕ဝင္ SSS မေကြးတိုင္း
(ပခုကၠဴၿမိဳ႕)
၇။ ဦးရန္ႏိုင္မိုး အဖြဲ႕ဝင္ သမစိတၱ မေကြးတိုင္း
(မေကြးၿမိဳ႕)
၈။ ဦးေဇေဇဟန္ အဖြဲ႕ဝင္ ေရာင္နီ မေကြးတိုင္း
(ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕)
၉။ ဦးတင္ေအာင္ေလး အဖြဲ႕ဝင္ သီဟေအာင္ မေကြးတိုင္း
(မေကြးၿမိဳ႕)
၁၀။ ဦးေရႊဝင္းထြန္း အဖြဲ႕ဝင္ ေရႊယာေျမ မေကြးတိုင္း
(မေကြးၿမိဳ႕)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဆီစက္ပိုင္႐ွင္မ်ားအသင္း

စဥ္ အမည္ ရာထူး လုပ္ငန္းအမည္ တိုင္း/ျပည္နယ္
၁။ ဦးတင္ေအာင္ေက်ာ္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဇြဲ ပဲခူးတိုင္း
(ျပည္ၿမိဳ႕)
၂။ ဦးေဝလင္း အဖြဲ႕ဝင္ ေခတၱရာ ပဲခူးတိုင္း
(ျပည္ၿမိဳ႕)
၃။ ဦးဆန္းေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ေရႊေခတၱရာ ပဲခူးတိုင္း
(ျပည္ၿမိဳ႕)
၄။ ဦးရန္မ်ိဳးႏိုင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးႀကီးျမင့္ႏွင့္သားမ်ား ပဲခူးတိုင္း
(ျပည္ၿမိဳ႕)
၅။ ဦးသက္လြင္ဦး အဖြဲ႕ဝင္ ေရႊကမာၻ ပဲခူးတိုင္း
(ျပည္ၿမိဳ႕)
၆။ ဦးရဲဝင္း အဖြဲ႕ဝင္ ပဲခူးတိုင္း
(ေတာင္ငူၿမိဳ႕)
၇။ ဦးစိုင္းေမာင္ေမာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ပဲခူးတိုင္း
(ေရနီၿမိဳ႕)
၈။ ဦးေ႒းေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ေအာင္စိုးမိုး ပဲခူးတိုင္း
(ေဝါၿမိဳ႕)
၉။ ဦးေသာင္းေအး တြဲဖက္စာရင္းစစ္ တိုးတက္ေအာင္ ပဲခူးတိုင္း
(ျပည္ၿမိဳ႕)
၁၀။ ဦးခင္ေမာင္သန္း အဖြဲ႕ဝင္ ဧဝရတ္ ပဲခူးတိုင္း
(ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕)

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဆီစက္ပိုင္႐ွင္မ်ားအသင္း

စဥ္ အမည္ ရာထူး လုပ္ငန္းအမည္ တိုင္း/ျပည္နယ္
၁။ ဦးထြန္းေဇာ္ေသာင္း စာရင္းစစ္ သိန္းသန္းစိုး ဧရာဝတီတိုင္း
(ႀကံခင္း)
၂။ ဦးတင္ႏိုင္ခ်ိဳ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ ဧရာဝတီတိုင္း
(ဟသၤာတၿမိဳ႕)
၃။ ဦးမင္းႏိုင္ အဖြဲ႕ဝင္ စိန္ေတာင္ ဧရာဝတီတိုင္း
(ဟသၤာတၿမိဳ႕)
၄။ ဦးစံထြန္း အဖြဲ႕ဝင္ အားမာန္ ဧရာဝတီတိုင္း
(ဟသၤာတၿမိဳ႕)
၅။ ေဒၚထက္ထက္ထြန္း အဖြဲ႕ဝင္ ထြန္း ဧရာဝတီတိုင္း
(ဟသၤာတၿမိဳ႕)
၆။ ေဒၚဝါဝါဦး အဖြဲ႕ဝင္ စိန္ ဧရာဝတီတိုင္း
(ဟသၤာတၿမိဳ႕)
၇။ ဦးေဇာ္ႏိုင္ဦး အဖြဲ႕ဝင္ ေရႊျခေသၤ့ ဧရာဝတီတိုင္း
(ဟသၤာတၿမိဳ႕)
၈။ ဦးေမာင္ေမာင္ေထြး အဖြဲ႕ဝင္ စိန္သီဟ ဧရာဝတီတိုင္း
(ဟသၤာတၿမိဳ႕)
၉။ ဦးေက်ာ္စိုး အဖြဲ႕ဝင္ ေရႊျမင့္မိုရ္ ဧရာဝတီတိုင္း
(ဟသၤာတၿမိဳ႕)
၁၀။ ေဒၚေအးေအးသန္႔ အဖြဲ႕ဝင္ ရတနာ ဧရာဝတီတိုင္း
(ႀကံခင္းၿမိဳ႕)

႐ွမ္းျပည္နယ္ ဆီစက္ပိုင္႐ွင္မ်ားအသင္း

စဥ္ အမည္ ရာထူး လုပ္ငန္းအမည္ တိုင္း/ျပည္နယ္
၁။ ဦးျမင့္ၾကည္ ဥကဌ ေငြေတာင္ ရွမ္းျပည္နယ္
(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)
၂။ ဦးမ်ိဳးႏုိင္ ဒု-ဥကဌ ေအးသူဇာ ရွမ္းျပည္နယ္
(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)
၃။ ဦးေဇာ္မင္းထိုက္ အတြင္းေရးမွဴး ေအာင္ရတနာ ရွမ္းျပည္နယ္
(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)
၄။ ဦးေအးခ်ိဳ ဘ႑ာေရးမွဴး ပြင္ဦး ရွမ္းျပည္နယ္
(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)
၅။ ဦးညႊန္႔ဦး စာရင္းစစ္ ေရႊညီအစ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္
(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)
၆။ ဦးညႊန္႔ေအာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ညိမ္းျမျမ ရွမ္းျပည္နယ္
(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)
၇။ ဦးေအာင္သိန္းထူး အလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္လင္းေအာင္ ရွမ္းျပည္နယ္
(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)
၈။ ဦးေအာင္မ်ိဳးေအာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေစတနာမြန္ ရွမ္းျပည္နယ္
(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)
၉။ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေအာင္ခ်မ္းသာ ရွမ္းျပည္နယ္
(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)
၁၀။ ဦးစိုင္းေကာင္းခမ္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ၀မ္စိမ္း ရွမ္းျပည္နယ္
(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဆီစက္ပိုင္႐ွင္မ်ားအသင္း

စဥ္ အမည္ ရာထူး လုပ္ငန္းအမည္ တိုင္း/ျပည္နယ္
၁။ ဦးထြန္းထြန္းဦး ဒု – ဥကၠ႒(၁) စိုးမိုးထြန္း စစ္ကိုင္းတိုင္း
(မံုရြာ)
၂။ ဦးတာ အဖြဲ႕ဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
(ေရႊဘိုၿမိဳ႕)
၃။ ဦးစန္းျမင့္ေမာင္ အဖြဲ႕ဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
(ျမင္းမူၿမိဳ႕)
၄။ ဦးသန္းေဇာ္ အဖြဲ႕ဝင္ စန္းသီတာ စစ္ကိုင္းတိုင္း
(မံုရြာၿမိဳ႕)
၅။ ဦးတင္ေအး အဖြဲ႕ဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
(မံုရြာၿမိဳ႕)
၆။ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း အဖြဲ႕ဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
(ကေလးၿမိဳ႕)
၇။ ဦးထြန္းေငြ အဖြဲ႕ဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
(ကေလးၿမိဳ႕)
၈။ ဦးသန္းလြင္ အဖြဲ႕ဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
(မံုရြာၿမိဳ႕)
၉။ ဦးခင္ေမာင္ညိဳ အဖြဲ႕ဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
(ကသာၿမိဳ႕)
၁၀။ ဦးခင္ေမာင္ေအး အဖြဲ႕ဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
(ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕)
© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper