ျမန္မာနိုင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယသက္တမ္း (၂၀၂၂ – ၂၀၂၅) ခုနွစ္အတြက္ CEC/ EC အမည္စာရင္း

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

စဥ္ အမည္ ရာထူး လုပ္ငန္းအမည္ တိုင္း/ ျပည္နယ္
၁။ ဦးခင္စိုး ဥကၠဌ ဧရာဝတီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၂။ ဦးထြန္းထြန္းဦး ဒု – ဥကၠ႒(၁) စိုးမိုးထြန္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၃။ ဦးဆန္းထြန္းလြင္ ဒု – ဥကၠ႒(၂) စိန္လမင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၄။ ဦးေဌးေအာင္ ဒု – ဥကၠဌ(၃) အေမထြား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၅။ လစ္လပ္ ဒု – ဥကၠဌ(၄)
၆။ ဦးၫႊန႔္ဦး ဒု – ဥကၠဌ(၅) ေ႐ႊညီကို ရွမ္းျပည္နယ္
၇။ ဦးတင္ေအာင္ေက်ာ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး  ဇြဲ ဆီစက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၈။ ဦးထြန္းေဇာ္ေသာင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး (၁) သင္း ဆီစက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၉။ လစ္လပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး (၂)
၁၀။ ေဒၚပိုက္ယဥ္စိုး တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး (၃)  စိုး ဆီစက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၁။ ဦးသန္းလြင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး (၄) အာရွသား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၂။ ဦးခင္ေမာင္ေအး တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး (၅) စန္းသိဂႌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၁၃။ ဦးရန္မ်ိဳးႏိုင္ စာရင္းစစ္ ဦးႀကီးျမင့္ႏွင့္ သားမ်ား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၄။ ဦးေက်ာ္ျမင့္ တြဲဖက္ စာရင္းစစ္ ဇင္ေယာ္ဆီစက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၅။ ေဒၚဝင္းဝင္းၾကည္ ဘ႑ာေရးမႉး မိဘဂုဏ္ ဆီစက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၆။ ဦးေက်ာ္သူထြန္း တြဲဖက္ ဘ႑ာေရးမႉး ေ႐ႊအိမ္ျဖဴ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၇။ ဦးဆန္းေအာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေ႐ႊေခတၱရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၈။ ဦးေဝလင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေခတၱရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၉။ ဦးခင္ေမာင္သန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဧဝရတ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၂၀။ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ နဂါးကမာၻ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၂၁။ ဦးစိုင္းေမာင္ေမာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပန္းခ်ယ္ရီ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၂၂။ ဦးျမင့္ေက်ာ္(ခ) ဦးတာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ သန္းရတနာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၂၃။ ဦးစန္းျမင့္ေမာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေအာင္သိဒၶိ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၂၄။ ဦးတင္ေအး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မုံ႐ြာ ဆီစက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၂၅။ ဦးထြန္းထြန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိန္ ဆီစက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၂၆။ ဦးေမာင္ညိဳ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေ႐ႊပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၂၇။ ဦးတိုးႂကြယ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေ႐ႊျပည္သာဆီစက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၂၈။ ဦးဝင္းထြန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာင္းသန႔္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၂၉။ ဦးေ႐ႊဝင္းထြန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေ႐ႊယာေျမ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၃၀။ ေဒၚဝင္းဝင္းၾကည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မိဘဂုဏ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၃၁။ ဦးမင္းႏိုင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိန္ေတာင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
၃၂။ ဦးတင္လႈိင္ခ်ိဳ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႏိုင္ ဆီစက္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
၃၃။ ဦးေဇာ္ႏိုင္ဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေ႐ႊျခေသၤ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
၃၄။ ေဒၚခင္ျမင့္ရီေက်ာ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေ႐ႊႏွင္းဆီ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
၃၅။ ဦးညႊန္႔ေအာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ညိမ္းျမျမ ရွမ္းျပည္နယ္
၃၆။ ဦးေဇာ္မင္းထိုက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေအာင္ရတနာ ရွမ္းျပည္နယ္
၃၇။ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ သိန္းရတနာ ရွမ္းျပည္နယ္
၃၈။ ဦးမ်ိဳးနိုင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေအးသူဇာ ရွမ္းျပည္နယ္
၃၉။ ဦးေအးခ်ိဳ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပြင့္ဦး ဆီစက္ ရွမ္းျပည္နယ္
၄၀။ ဦးျမင့္ၾကည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေငြေတာင္ဆီစက္ ရွမ္းျပည္နယ္

အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား

စဥ္ အမည္ ရာထူး လုပ္ငန္းအမည္ တိုင္း/ျပည္နယ္
၄၁။ ဦးစန္းမင္းေအာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရႊဧရာဆီစက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၄၂။ ေဒၚမိမိခိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေအာင္ရတနာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၄၃။ ေဒၚၾကဴၾကဴခိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေသာင္းလံုးေက်ာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၄၄။ ဦးျမင့္သိန္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ေလာကမ႑ိဳင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၄၅။ ဦးစိန္မင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ စိန္ပ ေဒသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၄၆။ ဦးေအာင္သန္းစိန္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ပတၱျမား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၄၇။ ဦးေသာင္းေအး အလုပ္အမႈေဆာင္ တိုးတက္ေအာင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၄၈။ ဦးေအာင္ေအာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚလာ  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၄၉။ ဦးမ်ိဳးသိမ့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚခင္ျမင့္ဆီစက္  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၅၀။ ဦးစန္းၾကည္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာင္းစံ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၅၁။ ဦးရဲ၀င္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ခုိင္ေရႊ၀ါဆီစက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၅၂။ ဦးေစာလွေဖ အလုပ္အမႈေဆာင္ လြင္လြင္ရီဆီစက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၅၃။ ဦးမ်ိဳးခင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေအာင္ေဘာဂ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၅၄။ ဦးျမင့္ဆြယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေအာင္တံံခြန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၅၅။ ဦးေဇယ်ာ၀င္းဦး အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရႊအင္ၾကင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၅၆။ ဦးေမာင္လြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ လြင္ ဆီစက္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၅၇။ ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး အလုပ္အမႈေဆာင္ ေအာာင္သူ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၅၈။ ဦးလႈိုင္စိုး အလုပ္အမႈေဆာင္ သမာဓိ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၅၉။ ဦးသက္ထြန္းလင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရႊအရသာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၆၀။ ဦးဖုန္းနိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ သစၥာမ႑ိဳင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၆၁။ ဦးေက်ာ္သက္ပိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဇမၺဴေအး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၆၂။ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရႊဗဟိုရ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၆၃။ ဦးကိုကိုဦး အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဆြေမတၱာဆီစက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၆၄။ ဦးျမင့္သူ အလုပ္အမႈေဆာင္ ျမသီတာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၆၅။ ဦးျမင့္စိုး အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရႊပြြင့္ဦးဆီစက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၆၆။ ဦးေအာင္သိုက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေအတီဆီစက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီ
၆၇။ ဦးစိုင္းၿဖိဳးေဝလင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ စီတီအန္အက္ဆီစက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီ
၆၈။ ဦးထြန္းလွေေအာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ မိဘေမတၱာဆီစက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီ
၆၉။ ဦးထြန္းျမင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အေမစိန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၇၀။ ဦးထြန္းလွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေငြဇင္ေယာ္ဆီစက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၇၁။ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ စိုးရတနာဆီစက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၇၂။ ဦးေဇေဇဟန္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရာင္နီဆီစက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၇၃။ ဦးျမင့္ေက်ာ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေငြစံပါယ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၇၄။ ဦးေအာင္ျမင့္ထြန္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ျမမာလာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၇၅။ ဦးစိုးသန္းလြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ကံ့ေကာ္နီ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၇၆။ ဦးသန္းထိုုက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ စူပါမင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၇၇။ ဦးေအာင္မ်ိဳးခန္႔ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရႊယုန္မင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၇၈။ ဦးေက်ာ္ဆန္း အလုပ္အမႈေဆာင္ စိန္ ဆီစက္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
၇၉။ ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရႊျမင့္မိုရ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
၈၀။ ဦးသိန္းတင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရႊယင္းမာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
၈၁။ ဦးေက်ာ္ဝင္းေမာ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ သိန္းသန္းစို္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
၈၂။ ဦးဝင္းစိန္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာင္းသန္႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
၈၃။ ေဒၚသန္းသန္းဝင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဟန္ဆီစက္ ရွမ္းျပည္နယ္
၈၄။ ဦးေအာင္မ်ိဳး အလုပ္အမႈေဆာင္ ေစတနာမြန္ ရွမ္းျပည္နယ္
၈၅။ ဦးေအာင္သိန္းထူး အလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္လင္းေအာင္ ရွမ္းျပည္နယ္
၈၆။ ဦးစိုင္းေကာင္ခမ္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ဝမ္စိမ္းဆီစက္ ရွမ္းျပည္နယ္
၈၇။ ဦးျမတ္သူ အလုပ္အမႈေဆာင္ ပင္းတယဆီစက္ ရွမ္းျပည္နယ္
၈၈။ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေအာင္ခ်မ္းသာ ရွမ္းျပည္နယ္

© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper