ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္ပုိင္ရွင္မ်ားအသင္းတြင္ အသင္းသားအျဖစ္၀င္ေရာက္လုိပါက ေအာက္ပါေဖာင္ကို Download ယူျပီး လိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းကာ [email protected] သို႕ေပးပို႕ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္ေၾကး၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကို {ဧရာ၀တီဘဏ္ လိႈင္သာယာဘဏ္ခြဲ (၁)} အေကာက္နံပါတ္ (0067205010058287) သို႕ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရိွလိုပါက အသင္းရုံးဖုန္း- 09-454755297၊ 01-220945၊ 01-228076 ႏွင့္ အသင္းရုံးလိပ္စာ -အခန္းအမွတ္ (၄၂)၊ ေျမညီထပ္၊ (၂)လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သို႕ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။


Download PDF


Download Word File

© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper