ေခတ္မီ ကုန္ၾကမ္းသန္႔စင္စက္ (Cleaning Machine)

(တစ္နာရီ ေျမပဲဆံ ကုန္ခ်ိန္ ပိသာ ၂၀၀၀ ကုိ သန္႔စင္ေပးႏိုင္ပါသည္။)

အေျခာက္ခံစက္ (Dryer Machine)

Hot Air Dryer

ေရေငြ႕ပါဝင္မႈ ၂၀% ရွိေသာ ေျမပဲဆံ (သုိ႔) တေနကုန္ ေနလွမ္းမွ ေျခာက္ႏိုင္သည့္ ေျမပဲဆံကုိ တစ္နာရီ အတြင္း ေရေငြ႕ ပါဝင္မႈ ၇.၅% သို႔ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ စက္ ျဖစ္ပါသည္။ လူ (၃) ဦးျဖင့္ တစ္ရက္လ်င္ ေျမပဲဆံ ကုန္ခ်ိန္ပိသာ (၁၅၀၀၀) ကုိ အေျခာက္ခံႏိုင္ပါသည္။

သိုေလွာင္ကန္ (Silos)

အေျခာက္ခံၿပီးေသာ ေျမပဲဆံမ်ားကုိ သိုေလွာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကာရွည္ သိုေလွာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေအာင္းပူ မျဖစ္ေပၚေစရန္ အထက္ေအာက္ လွန္ေလ်ာႏိုင္ေသာ စပ္ခြက္တိုင္မ်ားပါၿပီး အေပၚဆံုးတြင္ ေလေအးမႈတ္စက္မ်ား တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ေျမပဲဆံကုိ အၿမဲတမ္း ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး သန္႔ရွင္း လတ္ဆတ္ေစပါသည္။

Expellers Machine

အေပၚယံအလႊာခြ်တ္ၿပီးသား ေျမပဲဆံမ်ားကုိ ႀကိတ္ခဲြၿပီး ဆီၾကမ္းမ်ား အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။

Polishing Maching

Expeller မ်ားႏွင့္ မႀကိတ္ခြဲမွီ ေျမပဲဆံ၏ အေပၚယံအလႊာကုိ ခြ်တ္ေသာ စက္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအလႊာမ်ားကုိ ဖယ္ရွား၍ ႀကိတ္ထားေသာ ေျမပဲဆီ၏ အရသာမွာ ပုိ၍ စိမ့္ပါသည္။

Filter Machines

ဆီၾကမ္းမ်ားကုိ စားသံုးရန္ အသင့္ျဖစ္ေသာ စားသံုးဆီ အျဖစ္သို႔ စစ္ထုတ္ေပးပါသည္။

စတီကန္ (Steel Tank)

သန္႔စင္ၿပီးေသာ စားသံုးဆီမ်ားကုိ သိုေလွာင္ထားသည့္ Steel Tank မ်ား

သိုေလွာင္ကန္မ်ား (Silos)

ေျမၾသဇာ ပက္ျဖန္းသည့္ စက္

ေဘာင္ေဖာ္ စက္

မ်ဳိးေစ့ခ်စက္

ေပါင္းရွင္းေဘာင္ေဖာ္စက္

© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper