ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း

သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာ္မတီ

စဥ္

အမည္

ျပည္နယ္/ တိုင္း

ရာထူး

၁။

ဦးသိန္းထြန္း

မႏၱေလးတိုင္း

ေခါင္းေဆာင္

၂။

ဦးစန္းျမင့္ေအာင္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၃။

ဦးေဇာ္လင္းၾကည္

မႏၱေလးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၄။

ဦးေသာင္းေအး

ပဲခူးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၅။

ဦး၀င္းထြန္း

မေကြးတုိင္း

အဖြဲ႕၀င္

၆။

ဦးမင္းႏုိင္

အဖြဲ႕၀င္

အဖြဲ႕၀င္

၇။

ဦးၾကည္သာေမာင္ေမာင္

ရန္ကုန္တိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

ျပန္ၾကားေရး၊ ဆက္ဆံေရး စည္းရုံးေရးေကာ္မတီ

စဥ္

အမည္

ျပည္နယ္/ တိုင္း

ရာထူး

၁။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္

မႏၱေလးတိုင္း

ေခါင္းေဆာင္

၂။

ဦးတင္ေအာင္ေက်ာ္

ပဲခူးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၃။

ဦးၾကည္သာေမာင္ေမာင္

ရန္ကုန္တိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၄။

ဦးထြန္းေဇာ္ေသာင္း

ဧရာ၀တီတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၅။

ဦးသန္းေဇာ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၆။

ဦးေနလင္းေအာင္

မေကြးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၇။

ဦးျမင့္ၾကည္

ရွမ္းျပည္နယ္

အဖြဲ႕၀င္

ဘ႑ာေရးရာေကာ္မတီ

စဥ္

အမည္

ျပည္နယ္/ တိုင္း

ရာထူး

၁။

ေဒၚပိုက္ယဥ္စိုး

မေကြးတိုင္း

ေခါင္းေဆာင္

၂။

ဦးတင္ေအာင္ေက်ာ္

ပဲခူးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၃။

ဦးျမင့္ၾကည္

ရွမ္းျပည္နယ္

အဖြဲ႕၀င္

၄။

ဦးသန္းလြင္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၅။

ဦးထြန္းဦး

မႏၱေလးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၆။

ဦးထြန္းေဇာ္ေသာင္း

ဧရာ၀တီတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၇။

ေဒၚ၀င္း၀င္းၾကည္

မေကြးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

အသင္းသားေရးရာေကာ္မတီ

စဥ္

အမည္

ျပည္နယ္/ တိုင္း

ရာထူး

၁။

ဦးေက်ာ္သူလြင္

မႏၱေလးတိုင္း

ေခါင္းေဆာင္

၂။

ဦးစန္းေအာင္

ပဲခူးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၃။

ဦးေဇာ္လတ္

မေကြးတုိင္း

အဖြဲ႕၀င္

၄။

ဦးခင္ေမာင္ေအး

စစ္ကိုင္းတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၅။

ဦးသန္းလြင္

မႏၱေလးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၆။

ဦးတင္ႏုိင္ခ်ိဳ

ဧရာ၀တီတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၇။

ဦးေအးခ်ိဳ

ရွမ္းျပည္နယ္

အဖြဲ႕၀င္

ဆီထြက္သီးနံဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ

စဥ္

အမည္

ျပည္နယ္/ တိုင္း

ရာထူး

၁။

ဦးတိုးၾကြယ္

မေကြးတိုင္း

ေခါင္းေဆာင္

၂။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္

မႏၱေလးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၃။

ဦးေနလင္း

ပဲခူးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၄။

ဦးတာ

စစ္ကိုင္းတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၅။

ေဒၚေအးေအးသန္း

ဧရာ၀တီတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၆။

ဦးေစာလွေဖ

မေကြးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၇။

ဦးညႊန္ေအာင္

ရွမ္းျပည္နယ္

အဖြဲ႕၀င္

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးရာေကာ္မတီ

စဥ္

အမည္

ျပည္နယ္/ တိုင္း

ရာထူး

၁။

ဦးထြန္းထြန္းဦး

စစ္ကိုင္းတိုင္း

ေခါင္းေဆာင္

၂။

ဦးရန္မ်ိဳးေအာင္

မေကြးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၃။

ေဒါက္တာပိုင္ဆက္

မႏၱေလးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၄။

ေဒၚခင္ျမင့္ရည္ေက်ာ္

ဧရာ၀တီတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၅။

ဦးၾကည္သာေမာင္ေမာင္

ရန္ကုန္တိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၆။

ဦးေရႊ၀င္းထြန္း

မေကြးတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

၇။

ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း

စစ္ကိုင္းတိုင္း

အဖြဲ႕၀င္

© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper